Yrityksille

Mikä on Stratos?

Stratos on vuosittain järjestettävä kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelma, jonka järjestämisestä ja organisoimisesta vastaa Aalto-yliopiston Kansainvälisen liiketoiminnan yhdistys Remburssi. Tänä vuonna jo 27. kerran järjestettävä Stratos-ohjelma kokoaa yhteen joukon opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita niin tekniikasta kuin taloudesta. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua kansainvälisen liiketoiminnan keskeisiin kysymyksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin yrityksen näkökulmasta. Ohjelmaan pääsee mukana olevien yritysten lukumäärästä riippuen noin 15 opintojensa syventävässä vaiheessa olevaa Aalto-yliopiston opiskelijaa.

Koulutusohjelmasta vastaa kolme Remburssin valitsemaa koordinaattoria, jotka vuonna 2017 ovat Patricia N’Sombo, Hien Thu ja Linh Pham. He toimivat ohjelman organisaattoreina yhteistyöyritysten ja opiskelijoiden välillä. Koordinaattorit suorittavat ohjelmaan pyrkivien opiskelijoiden esivalinnan yritysten esittämien toiveiden perusteella, ja toimittavat sopivien hakijoiden tiedot yhteistyöyrityksille lopullista valintaa varten. Jokainen yhteistyöyritys järjestää koko Stratos-ryhmälle yhden koulutuspäivän jostain omaan erityisosaamiseensa liittyvästä aiheesta. Kaikille yrityksille valitaan sovitusti joko yksi tai useampi opiskelija, jotka tekevät kukin vastineeksi noin 3-4 työviikon (3-6 opintopistettä) laajuisen harjoitustyön yritykselle. Harjoitustöiden aiheet sovitaan yrityksen ja opiskelijan kesken. Tarvittaessa koordinaattorit auttavat sopivan aiheen valinnassa. Koulutuspäivillä karttunutta tietoa syvennetään ohjelmaan liittyvällä opintomatkalla kevään lopuksi.

Miksi mukaan Stratokseen?

Stratos tarjoaa yhteistyöyrityksille kontaktin valikoituun joukkoon opintojensa loppuvaiheessa olevia tekniikan ja talouden opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä liiketoiminnasta. Vuonna 2016 Stratokseen hakeneet opiskelijat haastatellaan koordinaattorien toimesta, mutta lopullisen valinnan tekevät osallistuvat yritykset. Haastattelujen tarkoituksena on esikarsia sopivimmat 2-3 ehdokasta per projekti jokaiselle yritykselle.
Osallistujat edustavat laaja-alaisesti Aalto-yliopiston teknillisten ja kaupallisten alojen eri koulutusohjelmia, ja heitä yhdistää kiinnostus kansainväliseen liiketoimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijoita, jotka lukevat pää- tai sivuainetta Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa tai Tuotantotalouden laitoksella Perustieteiden korkeakoulussa. Yrityksille opiskelijat tekevät harjoitustyönsä ilman erillistä korvausta.

Stratos on yritykselle erinomainen tilaisuus luoda kontakteja potentiaalisiin työntekijöihin, ilman pidempiaikaisia sitoumuksia. Aikaisemmat vuodet ovat osoittaneet, että yritykset ovat olleet todella tyytyväisiä Stratos-ohjelmaan osallistuneiden opiskelijoiden työpanokseen. Suuresta osasta kontakteista on syntynyt kesätöiden sekä diplomityö- että pro gradu paikkojen lisäksi varsinaisia työpaikkoja. Yhteistyöyritykset ovat esillä Aalto-yliopiston kampuksilla, Stratos-ohjelman tiedotusmateriaalissa (Internet-sivut, julisteet) ja Stratoksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulutuspäivät

Stratos-yhteistyöyritykset järjestävät kukin omissa tiloissaan koulutuspäivän kansainväliseen liiketoimintaan liittyvistä aiheista. Koulutuspäivän ideointi ja suunnittelu tehdään yhteistyössä Stratos-koordinaattoreiden kanssa. Koulutuspäivät sijoittuvat tammi-huhtikuulle 2017. Koulutuspäivät rakentuvat usein kahdesta tai useammasta aiheesta, joista kustakin esitelmöi yrityksen asiantuntija. On erittäin suotavaa, että jokainen yritys keskittyy koulutuspäivässään juuri oman alansa keskeisiin kysymyksiin ja erityisosaamiseensa kansainvälisen liiketoiminnan alalla. Käytännössä koulutuspäivien aiheiden valinta on varsin vapaa, ja yleensä yritykset ovat keskittyneet joihinkin oman alansa erityispiirteisiin tai toimintansa joihinkin erityisalueisiin, joita käsitellään syvällisemmin.

Aikaisempien Stratos-ohjelmien koulutuspäivien aiheita ovat olleet mm:

 • Tuotannon sijaintipäätösten arviointi
 • Pakkausliiketoiminnan globaalit strategiat
 • Long Term Trends in the World Economy and Metal Markets
 • Kanavapartnerit ja kanavastrategia, sähköiset myyntikanavat osana kanavastrategiaa
 • Tiedon tuotteistaminen ja ansaintalogiikat
 • Pohjoismainen energialiiketoiminta
 • Päästökaupan vaikutus yrityksen liiketoimintaan

Kuten listasta voi huomata, aiheet eroavat huomattavan paljon toisistaan. Yhdistävät tekijät ovat ajankohtaisuus ja yrityksen strategian kannalta tärkeimpien kysymysten käsittely. Kansainvälisyys on useimmiten tullut mukaan yritysten globaalin toiminnan kautta. Usein koulutuspäivän aikana käsitellään myös opiskelijoiden tekemiä harjoitustöitä. Koordinaattorit keräävät osallistujilta palautteen koulutuspäivien sisällöstä ja puhujista. Näin yritykselle tarjoutuu mahdollisuus myös itse oppia koulutuspäivästään.

Harjoitustyöt

Jokaiselle yritykselle valitaan yritysten toiveiden mukaan yksi tai useampi opiskelija (suosituksena 2 opiskelijaa/yritys), joista kukin tekee oman harjoitustyön erikseen sovitusta aiheesta. Harjoitustyö voi olla yleisluontoinen selvitys tai jonkin hyvinkin yksityiskohtaisen ongelman ratkaiseminen. Aiheen valinnassa tulee ottaa huomioon Stratoksen talousläheinen luonne ja täten välttää täysin teknisiä aiheita. Harjoitustöistä tehdään erillinen harjoitustyöohje, joka kuvaa selvästi harjoitustyön luonteen ja yrityksen, opiskelijan ja Stratos-koordinaattorien roolit ja vastuut.

Aiempien vuosien harjoitustöiden aiheina ovat olleet muun muassa:

 • Marketing channel management and product certification of a new chemical product
 • Analyzing and improving the employee wellbeing of blue collar workers
 • Arranging supply and sale processes and information flow between different organizations
 • Kilpailija-analyysi öljynjalostuksessa
 • Päästökaupan vaikutus yrityksen liiketoimintaan
 • Market potential analysis
 • Suomen tehtaiden lähtölogistiikan kartoitus
 • Emerging new business opportunities for copper in automobile electronics industry
 • Global Product Data Management
 • Rakentamisen materiaalien, alaurakoiden ja töiden hintojen listaaminen tarjouslaskennan käyttöön
 • Talotekniikkajärjestelmien kustannuslaskenta ja urakkamuodot
 • Supply Chain Management in Project Business
 • E-palveluissa käsiteltävän informaation liiketoimintakriittisyys asiakkaille

Harjoitustyön laajuus opiskelijaa kohti on noin kolmesta neljään (3-4) työviikkoa ja se suoritetaan kevään 2017 aikana. Harjoitustyöstä ei makseta palkkaa. Yleensä opiskelija on voinut sisällyttää harjoitustyön tutkintoonsa esimerkiksi erikoistyönä. Yritys nimeää harjoitustyölle ohjaajan. Jokaiselle yritykselle nimetään kontaktikoordinaattori, joka seuraa harjoitustöiden edistymistä.

Opintomatka

Ohjelman päätteeksi Stratos-ryhmä tekee noin viikon mittaisen opintomatkan johonkin kansainvälisen liike-elämän keskukseen. Aikaisempia matkakohteita ovat olleet mm. Dubai, San Francisco, Hong Kong, Milano, Peking/Shanghai, Wien, Tokio, Singapore ja Taipei. Matkan tarkoituksena on tutustua kansainväliseen toimintaan käytännön tasolla ja vierailla muutamien yhteistyöyritysten paikallisissa toimipisteissä. Matkakohde valitaan alkukeväästä 2017 pian ohjelman käynnistymisen jälkeen.

Yhteistyökumppaneitamme

Stratos-ohjelma järjestään nyt 27. kerran. Aiempina vuosina mukana ovat olleet muun muassa Rovio, Elisa, Nokia, Neste Oil, Fazer, Gaia Group, ABB, Ensto, Exel, Kemira, Fortum, Outokumpu, Itella, Metso, M-Real, Skanska, Partek, Sonera, Op-Pohjola, Vaisala, Wärtsilä ja Ahlström Machinery. Finpro, entinen Ulkomaankauppaliitto, on ollut mukana Stratoksen järjestelyissä alusta alkaen. Aalto-yliopiston puolella Stratos on ollut yhteistyössä Perustieteiden korkeakoulun Yritysstrategian ja kansainvälisen liiketoiminnan laboratorion kanssa.

Mitä odotamme yhteistyöyrityksiltämme?

Yhteistyöyrityksiltä odotamme seuraavaa:

 • Yhden tai useamman harjoitustyön ohjaus (suosituksena 2 harjoitustyötä/yritys)
 • Koulutuspäivän järjestäminen. Koulutuspäivä käsittää koulutuksen lisäksi tilat ja ylläpidon koulutuksen aikana. Jos koulutuspaikka sijaitsee pääkaupunkiseudun joukkoliikennealueen ulkopuolella, suosittelemme kyytien korvaamista opiskelijoille.
 • Taloudellinen tuki ohjelman, erityisesti opintomatkan, kulujen kattamiseksi.

Vastaamme mielellämme ohjelmaan liittyviin kysymyksiin! Meidät saa kiinni osoitteella stratosprogram2017@gmail.com

Stratosin Facebook-sivu